مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زابل

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زابل یک مرکز رشد در شهر زابل می باشد

شرکت های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرینی نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زیرساختهای لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از مهترین این زیرساختها، مراکز رشد واحدهای فناوری است. مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های محوری قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارایه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند. این خدمات شامل موارد زیر است : 

تامین محل کار (به صورت اجاره)
خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره
سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوریش