مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان یک مرکز رشد در شهر زاهدان می باشد

مركز رشد واحد های فناور با اهداف زیر در سال 1390 تاسیس شده است:

تسریع زمان رشد شرکت های نوپا تا سه برابر
افزایش نرخ بقای شرکتهای جوان تا 80 درصد
تجاری سازی تکنولوژی و تولید ثروت از علم و تحقیقات
کاهش ریسک سرمایه گذاری روی شرکتهای جوان
مرکز رشد تحت حمایت دانشگاه سیستان و بلوچستان با تامین فضای کار، سرمایه اولیه، مشاوره و آموزش شروع کسب و کار، سعی در کاهش مشکلات دانشجویان و دانش آموختگان در ورود به بازار کار دارد. فعالیت عمده این مرکز در جهت کارآفرینی و خـود اشتغالی دانشجــویان و دانش آموختـگان و همچنین شکل گیـری شرکتهای دانش بنیان می باشد. این امر منجر به ايجاد مجموعه اي از شركت هاي كوچك و متوسط مبتنی بر فناوری و نوآوری و همچنین موجب گسترش اشتغال در میان دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان گردیده است. فعالیتهای مرکز رشد در جهت جذب و آموزش صاحبان ایده، اعم از دانشجو و عضو هیات علمی در راستای راه اندازی و آموزش واحدهای فناور، توسعه خدمات و تجاری سازی محصولات از پاییز 93 تا بهار 96 به شرح زیر خلاصه می گردد.