مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم یک مرکز رشد در شهر قم می باشد

اهداف مركز رشد:
بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
ايجاد زمينه كار آفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
كمك به توسعه اقتصادي کشور مبتني بر فناوري
ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد SME دانش مدار و فنا ور فعال در زمينه هاي فناوري
بستر سازي به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري توليد و توسعه محصولات و فرايند هاي فناوري قابل عرضه به بازار

در ادبيات كار آفريني، انكوباتورها در زمره زير ساخت‌هاي فني قرار مي‌گيرند و نهادها يا چارچوبهايي هستند كه براي پرورش يا ايجاد كسب و كارهاي كوچك تأسيس مي‌شوند. مركز رشد، فضاي اداري و آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي مختلف با حداقل هزينه را براي شركتهاي نو پا فراهم مي‌كند و همچنين شبكه‌سازي و برخي خدمات جانبي را براي آنها تأمين مي‌نمايد. در واقع انكوباتورها ارائه كننده فضا، خدمات حمايتي و تجهيزات مشترك براي شركتهاي كار آفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان و شركتهاي كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود ياري نمايند .

مراكز رشد مراكزي هستند كه شركتهاي نو پا و تيم هاي كار آفرين متكي بر فناوري را در راستاي اجراي موفقيت آميز ايده ها و نوآوريها و همچنين رقابت در صحنه تجارت ملي و جهاني حمايت مي كنند.

مراكز رشد شرايطي را براي شركتهاي نو پا فراهم مي كنند كه ضمن به ثمر رسانيدن سرمايه گذاري، كاهش ريسك دوران اوليه راه اندازي، كاهش هزينه راه اندازي، باعث رشد و توسعه كسب و كارهاي اساسي، مديريت دانش و سيستمها نيز مي گردند.

يك مركز رشد، شركتها را با فراهم آوردن مجموعه اي از سرويسها و همچنين سوق دادن آنها براي سرمايه گذاري در نقاط سودآور ياري مي كند. مدت زمان استقرار در مركز رشد بين 3 تا 5 سال است كه موسسات موظف هستند در طي اين مدت به شرايطي كه شرايط رشد يافتگي ناميده مي‌شود، دست يابند


نگرش به وجود آمده در جهت افزايش سهم بخش خصوصی در فعاليتهای فناوری و پژوهشی اقتصاد محور و نيز توجه به کارآفرينی مولد برای دانش آموختگان، نياز به شکل گيری موسسات خصوصی در عرصه های مختلف فناوری را آشکار می سازد. بنيانگذاران اين موسسات که به عنوان کارآفرينان مخاطره جو مطرح مي شوند، دست به گريبان مشکلاتی از قبيل هزينه بالای راه اندازی و فقدان تجربه در زمينه های مديريتی به ويژه در حيطه فناوری، عدم آشنايی با شيوه های تجاری سازی ايدهها و ... هستند که در بيشتر موارد سبب کاهش انگيزهها و يا عدم موفقيت چشمگير مي گردد. مرکز رشد فناوری (Technology Incubator) مرکزی است تحت مديريت متخصصان حرفه ای که با ارائه خدمات حمايتی پيوسته و قابل دسترسی و همچنين ارائه مشاوره های لازم، ايجاد و توسعه حرفه های جديد توسط کارآفرينان، در قالب موسسات نوبنياد فعال را در جهت توسعه اقتصادی سامان مي بخشد.در مرکز رشد با ايجاد دسترسی برابر گروههای مستعد به اطلاعات و مشاوره های ضروری و نيز خدمات و تجهيزات با ارزش افزوده بالا بر طبق استانداردهای جهانی و همچنين بهره گيری از فرصتهای اقتصادی، انگيزه کار گروهی، تقويت و رقابت ميان گروهها شکل مي گيرد. ايده مراکز رشد و شکل گيری انکوباتورها به دوران رکود اقتصادی آمريکا در دهه 1970 بازمي گردد که بسياری از شرکتهای بزرگ کارکنان خود را برکنار مي نمودند. دولت آمريکا به منظور مقابله با بحران بي کاری موضوع ايجاد زيرساختارهايی جهت ايجاد موسسات و شرکتهای کوچک (SME) را در برنامه خود قرار داد و مراکز رشد در زمينه های مختلف تاسيس نمود.

 

انواع مراکز رشد
مراکز رشد را مي توان از ابعاد مختلف تقسيم بندی نمود. عمده اين تقسيم بنديها عبارتند از:

·       از نظر رويکرد اقتصادی

·       از نقطه نظر سرمايه گذاری و مديريت

·       از نقطه نظر موقعيت استقرار

·       از نظر وابستگی سازمانی

·       از نظر زمينه تخصصی موسسات

ايده مرکز رشد در ارائه خدمات، فراهم کردن مجموعه امکانات مورد نياز موسسات و ايجاد شرايط بهره گيری مشترک از اين امکانات است. اين امکانات از حداقل تجهيزات پايه شروع شده و گاهی دامنه آن به تجهيزات تکنيکی و تخصصی گسترش مي يابد.خدمات اسکان، اطلاع رسانی، اداری، فنی و تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی از اين دسته اند.

 
حمايتهای مالی
يافتن راهکارهای مناسب برای سرمايه گذاری بر روی ايدهای موسسات از جمله مسايلی است که توسط مراکز رشد پيگيری مي شود.

 
حمايتهای قانونی 
ميتوان به تخفيفهای مالياتی، استفاده از قانونهای ويژه و تسهيلات اعتباری اشاره نمود.

 
حمايتهای معنوی
 مراکز رشد با تسهيل در ايجاد ارتباط موسسات نوپا با مجامع دانشگاهی، صنایع و سازمانهای اجرایی مراکز تحقیقاتی و مجامع بین المللی، نوع دیگری از حمایتها که شاید بتوان آن را حمایت معنوی نامید فراهم مینماید.  

 

مزایایوجود مراکز رشد

شاخص ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب میشود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژهیابی، اطلاع رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقاتی، فرصتهای دیگری است که می توان از آن بهرهمند شد. گروههای مختلفی میتوانند از مزایای مرکز رشد استفاده کنند که عبارتند از:

 
- دانشگاهیان، محققان و کارآفرینان با کمک به ایجاد حرفه و کسب مهارتهای کاری برای آنان، تجاری نمودن نتایج تحقیقات آنان.  
- گروههای تحقیق و توسعه با گردهم آمدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد فضای هم افزای کاری باعث سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات برای این گروهها می گردد.


- دولت به دلیل ایجاد حرفه و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، منافع اجتماعی ویژهای برای دولتها به همراه می آورد. همچنین توسعه فناوری و اقتصادی را برای دولتها در پی خواهد داشت. 

- موسسات مستقر با دسترسی آسان به خدمات و حمایتهای مرکز رشد به زمان کوتاهتری برای شکل گیری ورشد نیاز خواهند داشت.