مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

اهداف :

- افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛

 - افزايش سهم واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدر ایجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي؛

 - توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛

 - تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از طریق فعاليتهاي دانش محور و فناورانه؛

- ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بر اساس تقاضا محوری؛

 - برنامه ريزي جهت ايجاد مراكز رشد  تخصصي متناسب با مزيت هاي نسبي منطقه؛

مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج جهت تحقق اهداف خود با تدوین برنامه راهبردی میان مدت و اتخاذ راهبردهاي اصلی زیر:

توسعه مشاركت و همكاري هدفمند میان توانمندي هاي علمي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛  با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصيí ؛

ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرایندهای اجرايي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ í

تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ 

ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوري؛í

افزايش مستمر توان رقابتي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا

مزایا:

مرکز رشد واحد های فناور، مرکزی است که با ارائه خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توسعه فناوری های جدید و در قالب واحد های نوپا حمایت می کند. خدمات حوزه اداری مرکز برای تشکیل واحد های فناوری و افزایش تولیدات علمی و فناوری عبارتند از:

1- تامین فضای فیزیکی واحد های فناور.

2- رایزنی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی.

3- ارائه خدمات حقوقی، مالی، اعتباری، بازاریابی.

4-ارائه آموزش ها و مشاوره های تخصصی.

5- بررسی ایده های نو و فناور در کلیه گرایشها جهت تکمیل ایده.

6- مشاوره در راستای تکمیل کاربرگ های مرکز رشد واحدهای فناور جهت بررسی و کارشناسی.

7- پذیرش واحد های فناور جهت استقرار در مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه.

8- نظارت بر واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور.

9- رایزنی با ارگانها و سازمان های مرتبط با فعالیت واحد های فناور در راستای کمک به اجرایی نمودن ایده ها در بعد تجاری.

10- حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان در جهت ایجاد نوآوری، خلاقیت و ثبت اختراعات .

11- رایزنی با شرکت های فناور برای استقرار واحد های توسعه و تحقیق در مرکز رشد واحدهای فناور.

12- راه اندازی مراکز رشد تخصصی و رایزنی با وزارتین بهداشت و علوم جهت اخذ مجوز مرکز رشد.

13- امکان اختصاص امکانات ویژه به هسته های تخصصی در زمینه صنایع غذایی، کشاورزی، علوم دام با توجه به وجود مراکزتحقیقات ، آزمایشگاه های پژوهشی .

14- امکان برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به واسطه مجاورت با مرکز تحقیق و آموزش دانشگاه. 

15- مجاورت با مرکز بزرگ دانشگاهی و امکان استفاده ازپتانسیل علمی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فضاهای پژوهشی، کتابخانه مرکزی دانشگاه، دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه. 

16- امکان ارتباط با دستگاههای دولتی و خصوصی که با دانشگاه در جهت طرح های تحقیقاتی عقد تفاهم نامه داشته اند.