به میزبانی پارک علم و فناوری کرمانشاه؛ ...

دبیر روابط عمومی‌هایدانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...

رییس پارک علم و فناوری کردستان، در ...

سعیدی، رییس پارک علم و فناوری کردستان، در اینمراسم، با اشاره به اهمیت نمایشگاه استانی ...

آغاز ماراتن سه روزه استارتاپ ویکند شتاب ...

گفتنی است که رویدادشتاب، رویداد حوزه گیاهان دارویی است که با هدف اشتغال و کارآفرینی ...

برگزاری پیش رویداد استارت آپ ویکند گیاهان ...

پیش رویداد استارت آپ ویکند گیاهان دارویی که قرار است در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ ...

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست ...

در بازار دارایی‌هایفکری با هدف ارزش گذاری مالی بر روی دارایی‌های فکری و اختراعات و ...

جدیدترین استارتاپهای شهر سنندج

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد

پارکهای علم و فناوری شهر سنندج

پارک علم و فناوری کردستانپارک علم و فناوری کردستان

پارک علم و فناوری کردستان

پارک علم و فناوری کردستان یک پارک علم و فناوری در شهر سنندج می باشد

مراکز رشد شهر سنندج

مرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نورمرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نور

مرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نور

مرکز رشد سنندج دانشگاه پیام نور یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

مرکز رشد جامع سنندجمرکز رشد جامع سنندج

مرکز رشد جامع سنندج

مرکز رشد جامع سنندج یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستانمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان یک مرکز رشد در شهر سنندج می باشد

شتابدهنده های شهر سنندج

مرکز نوآوری دانشگاه کردستانمرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد