مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالش

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالش یک مرکز رشد در شهر طوالش می باشد

حوزه هاي گردشگري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي . فناوري هاي وابسته