رانگو بستری بدون تبعیض و برابر برای همه است تا ایده‌هایی که به دلیل نبود امکانات هرگز شکوفا نشدند، با کمک هم به تحقق بپیوندند. یک بستر تامین مالی جمعی شفاف، دقیق و مطمئن برای جذب حمایت مردمی با ویژگی‌هایی همچون گزارش‌گیری منظم برقراری ارتباط و شفافیت مالی برای آن دسته از افرادی که می‌خواهند ایده‌های خلاقانه خود را به مردم معرفی کرده و از حمایت ایشان برای اجرایی شدن پروژه  بهره ببرند.