ما در اسپیس وان، از تصاویر ماهواره ای چند طیفی به منظور ایجاد لایه های اطلاعاتی مناسب جهت استفاده در برنامه ریزی شهری با هدف نمایش جزایر گرمایی و تخمین میزان هدف رفت انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

ستلارم

ستلارم

  • پایش مستمر زمین های کشاورزی با ماهواره