کارگاه استراتژی محتوا در کسب و کار

کارگاه استراتژی محتوا در کسب و کار

آشنایی با استراتژی محتوا

محتوا در سفر مشتری

هدف در فرآیند محتوا

شناسایی پرسونا

روش های تحریک مخاطب

فرآیند تولید محتوا

محتوای تبلیغات

مدرس: بابک نقاش

نظرات