کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی

کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی

سرفصل ها:
آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص عمومی
آشنایی با معافیت های مالیاتی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری (مواد 147 و 148 ق.م.م)
آشنایی با معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان نحوه شناسایی هزینه های قابل قبول مالیاتی
آشنایی با مقررات مواد 169 و 169 مکرر(نحوه ارسال خرید و فروش فصلی)
آشنایی با قانون ارزش افزوده، نحوه تشکیل پرونده، تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

نظرات