مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد شهرضا

مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد شهرضا یک مرکز رشد در شهر شهرضا می باشد

وجود ظرفیت‌های علمی و آرمایشگاهی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و اهتمام دولت به گسترش زیر ساخت های توسعه علمی و فناوری باعث گردیده اقدامات اجرایی به منظور راه اندازی مرکز رشد واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا با پیگیری و مساعدت دانشگاه ازاد واحد شهرضا و همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در خردا ماه ماه سال ۱۳۹۱ با راه‌اندازی ساختمان مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به سرانجام رسد. تمرکز اصلی این مرکز رشد کمک به ایجاد شرکت های فناور درحوزه های فنی و مهندسی با در نظرگرفتن ظرفیت‌های منطقه می‌باشد.