با توجه به اهمیت ارتباط مؤثر با مشتریان و مشکلاتی که افزایش نیروی انسانی برای این امر به کسب و کارها تحمیل می‌کند تمرکز تیم ارتبات بر روی سهولت ارتباط صاحبان کسب و کار با مشتریانشان می‌باشد به گونه‌ایی که با بهره‌گیری از تکنیک‌های پردازش زبان و متن کاوی در قالب ربات نرم‌افزاری هوشمند به نام ‘چت بات’ که می‌توانند تا حدود زیادی همچون انسان با کاربران در بستر ارتباطی کسب و کارها به تعامل بپردازند.
از طرفی منجر به افزایش دقت و سرعت پاسخگویی به مشتریان گردد و از طرف دیگر باعث کاهش چالش‌های استفاده از نیرو انسانی در کسب و کارها گردد.

از اهداف پیش‌ روی تیم ارتبات ارائه تحلیل‌های آماری هدفمند مرتبط با نیازها و رفتار مشتریان به صاحبان کسب و کارها و افزودن سیستم توصیه گر به ‘چت بات’ جهت یاری به مشتریان در اخذ تصمیم‌های مناسب می‌باشد.