شتابدهنده رفاتک، در سال 1398 و با هدف فعالیت در دو حوزه ی اصلی فناوری مالی و سلامت تاسیس گردید. این مرکز می کوشد تا با توجه به توان و زیرساخت های بانک رفاه و شرکای کلیدی آن و استفاده از توان متخصصان و نخبگان کشور به عنوان یکی از بازیگران اصلی زیست بوم فناوری مالی و سلامت ایران شناخته شود. رفاتک بستری مجهز و زیرساخت های مناسبی برای تاسیس و توسعه استارت آپ ها فراهم می آورد..