صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران طی مجوز کارگروه ماده ۱۰۰ صندوق های پژوهش و فناوری با سهامداری دولت (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اخذ تأئیدیه ثبتی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف حمایت از شرکت­های دانش­ بنیان و فناور فعالیت می نماید.