شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

یحیی رحیمی

یحیی رحیمی

 • مدیر مالی
امیر عصرزاد

امیر عصرزاد

 • عضو کمیته سرمایه گذاری
محمدرضا بیات

محمدرضا بیات

 • عضو کمیته سرمایه گذاری
سعید سعیدی‌فر

سعید سعیدی‌فر

 • عضو کمیته سرمایه گذاری
سید مصطفی مصطفوی کاشانی

سید مصطفی مصطفوی کاشانی

 • عضو کمیته سرمایه گذاری
سینا حسنعلی‌زاده

سینا حسنعلی‌زاده

 • عضو کمیته سرمایه گذاری
حمزه قطبی نژاد

حمزه قطبی نژاد

 • مدیرعامل
شکیبا پورمند

شکیبا پورمند

 • مدیر محتوا