نرم افزار تحت وب مدیریت کار دانشجویی ویژه دانشگاه ها دارای پنل های مختلف کاربران

منابع انسانی ابری

منابع انسانی ابری

  • منابع انسانی ابری یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
پانچ کارت

پانچ کارت

  • سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی
تی رافا

تی رافا

  • سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند