نرم افزار تحت وب مدیریت کار دانشجویی ویژه دانشگاه ها دارای پنل های مختلف کاربران

پانچ کارت

پانچ کارت

  • سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی
برنو سافت

برنو سافت

  • نرم افزارهای مدیریت
تی رافا

تی رافا

  • سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند