نرم افزار تحت وب مدیریت کار دانشجویی ویژه دانشگاه ها دارای پنل های مختلف کاربران

پانچ کارت

پانچ کارت

  • سیستم تردد و مدیریت منابع انسانی
تی رافا

تی رافا

  • سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند
دینگ

دینگ

  • سامانه حضور و غیاب آنلاین