بِهزی، سامانه ارائه کننده پشتیبانی، آموزش و ارزیابی (به عنوان خدمات مکمل درمان) برای بیماران است. بهزی به نوعی بازوی آموزش، مراقبت و ارزیابی پزشک بوده و بیمار را در مسیر نیل به سلامتی هر لحظه همراهی میکند. پزشکان پس از ویزیت بیمارانشان را به بِهزی می سپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند و بِهزی هم از طریق جمع آوری و پالایش دادههای گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از طریق آموزش، یادآوری و ارائه نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند.

طبفا

طبفا

  • سیستم جامع و هوشمند مدیریت مراکز درمانی
دکتر دکتر

دکتر دکتر

  • سایت نوبت دهی اینترنتی بهترین پزشکان کشور و مرجع پزشکی سلامت ایران
وی وی

وی وی

  • ارائه خدمات آموزشی به سیستم