بِهزی، سامانه ارائه کننده پشتیبانی، آموزش و ارزیابی (به عنوان خدمات مکمل درمان) برای بیماران است. بهزی به نوعی بازوی آموزش، مراقبت و ارزیابی پزشک بوده و بیمار را در مسیر نیل به سلامتی هر لحظه همراهی میکند. پزشکان پس از ویزیت بیمارانشان را به بِهزی می سپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند و بِهزی هم از طریق جمع آوری و پالایش دادههای گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از طریق آموزش، یادآوری و ارائه نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند.

دوزاژ

دوزاژ

  • اپلیکیشن تهیه نسخه
درمانکده

درمانکده

  • با درمانکده، از مطب پزشکان نوبت بگیرید
نی نی پلاس

نی نی پلاس

  • راهنمای بارداری و نگهداری از نوزاد