شرکت «امین رای» یک شرکت فعال در زمینه ی امنیت اطلاعات است که متکی بر دانش و تجربه ی سال ها فعالیت در زمینه ی امنیت اطلاعات، به ارائه و پیاده سازی انواع محصولات و خدمات امنیت اطلاعات شامل تست نفوذ، امن سازی، سنجش بلوغ امنیت اطلاعات سازمانی، ارائه نقشه راه امنیت سازمانی، استقرار سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات، مشاوره و آموزش می پردازد.