آموزش پزشکی آوید با هدف اطلاع رسانی جامع و ارائه آموزشهای نوین جهت ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي شغلي و همچنین دستيابي به استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و دارویی منطبق با نيازهاي جامعه با استفاده از روش‌هاي جدید با کارایی بالاتر و در‌نتیجه کمک به افزایش میزان مشارکت مراکز و اعضای جامعه پزشکی در ارتقای سطح آگاهی و افزایش تمایل به بازآموزی و خودآموزی می باشد.