رویش یک کسب و کار بی‌شباهت به زندگی انسان نیست؛ متولد می‌شود، تغذیه می‌کند، یاد می‌گیرد، رشد می‌کند و تاثیر می‌گذارد. گاهی باید تجربه کند و گاهی باید از تجربیات دیگران کمک بگیرد. نویان، همسفر باتجربه‌ایست که در این مسیر همراه کسب و کار شما خواهد بود و شما را تا رسیدن به جایگاه واقعی‌تان راهنمایی خواهد کرد