ایده کلی شهربین راه اندازی سامانه ای است که با ساختاری مشابه شبکه های اجتماعی، امکان مشارکت مردمی را به صورت تعاملی در جهت گزارش  مشکلات و مسائل شهری به وجود می آورد. کاربران این سـامانه با مشارکت درزمینه ی ثبت گزارش و نظر دهی نســـبت به گزارش های ارسالی دیگر کاربران و یا تأیید و رد آن ها در تصمیم گیری و اجرای بهتر مأموریت های شــــهری خود تأثیرگذار خواهند بود. در این سامانه افراد با ایجاد حساب کاربری مختص خود، به فعالیت های تعریف شـــده در سامانه پرداخته و متناظر با میزان فعالیت خود امتیاز هایی کسب خواهد کرد.