معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد