فهرست سازمان دولتی
  • 12 مورد
ستاد زیست فناوریستاد زیست فناوری

ستاد زیست فناوری

ستاد زیست فناوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

سازمان منطقه آزاد کیشسازمان منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش یک سازمان دولتی در شهر جزیره کیش می باشد

شهرداری تهرانشهرداری تهران

شهرداری تهران

شهرداری تهران یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

اتاق اصناف ایراناتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشورمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

بنیاد برکتبنیاد برکت

بنیاد برکت

بنیاد برکت یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

جمعیت هلال احمرجمعیت هلال احمر

جمعیت هلال احمر

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران