وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد