میم یک سایت با محتوای ویدئویی است و برای تمام دست اندرکاران عرصه آموزش، محتوای مشاوره ای تولید و عرضه می کند.

با توجه به ارزش، اهمیت و تاثیرگذاری و گستردگی بحث شیوه های آموزش و تعامل با دانش آموز و فرزند و مخاطب، قصد داریم بر اساس جدیدترین تحقیقات و روش ها در دنیای کنونی به مخاطبان خود محتوا ارائه نماییم.

این محتوا در بخش های مختلف مرتبط به والدین، مشاوران، محصلان و حتی مدیران و معلمان تولید شده و همچنان در حال مطالعه و پژوهش و تولید هستیم.

قصد داریم محتوای تولید شده به حدی باشد که هر مخاطبی در عرصه آموزش و مدرسه با چند کلیک به پاسخ سوال های مشاوره ای خود دسترسی پیدا کند.

تلاش کرده ایم بیش از 1000 سوال که در موضوع مشاوره آموزشی به ذهن هر کدام از محصلان، مادران و پدران، مشاوران، مدیران، معلمان، مدرسان و معاونان می رسد را بصورت ویدئوهای کوتاه، بر مبنای جدیدترین اطلاعات و مطالعات پاسخ دهیم.

در این مسیر در کنار شما هستیم.

تاکر

تاکر

  • تاکر یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
جزوه ننویس

جزوه ننویس

  • اپلیکیشن دستیار آموزشی
آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء

  • آموزش مجازی آلاء یک استارتاپ در شهر تهران می باشد