هم‌کلاسی، سكوی رایگان مدیریت کلاس‌های ابتدایی 

بستری اجتماعی برای افزایش مشارکت معلمان، والدین و دانش آموزان در فعالیت‌های آموزشی