فعالیت‌های آماده و در حال اجرای شرکت هوش مصنوعی لیان:

پیام‌رسان آموزشی درون مرکزی جهت ارتباطات اولیاء، مربیان و مرکز
کتاب‌های هوشمند کودک مبتنی بر واقعیت افزوده
امکان تولید محتوا برای کتاب‌های کودک بر مبنای واقعیت افزوده
امکان هوشمند کردن فضاهای آموزشی با فناوری واقعیت افزوده
تولید محتواهای بازی‌وار برای کودک با استفاده از فناوری واقعیت افزوده