در دنیای کنونی و با توسعه هرچه بیشتر زیست بوم کارآفرینی، نقش فناوری اطلاعات بیش از پیش روشن گردیده است و در این حوزه ارزش آفرینی محتوا دارای ویژگی، مزیت و جایگاه ویژه ای می باشد.
بسترهای ارائه خدمات مبتنی بر محتوای دیجیتال از یک سو به عنوان یک صنعت هنر – رسانه ی نوین ، نقش ویژه ای در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مانند تبلیغات، آموزش، درمان، هویت سازی، فرهنگ سازی، الگوسازی و ... ایفا مینماید و از سوی دیگر به دلیل جذابیت بسیار زیاد، از قابلیت فراگیری و در نتیجه خلق ارزش و ثروت برخوردار است.
این در حالی است که کمبود متخصص در حوزه ی خلق محتواهایی ارزشمند تر از کلمات باعث شده سناریوهای متنوعی که در این زمینه وجود دارد، به منصه ظهور نرسد . در کشور ما ، سرویس های ارزش افزوده (VAS) بعنوان یکی از بسترهای فعلی توسعه ی محتوا، فاقد ساختار مناسب مدیریت اقتصادی و مدل کسب و کار است که باعث شكست خوردن و عقیم ماندن بسیاری از پروژه های این حوزه و عدم استفاده ی صحیح از ظرفیت های متخصصین شده است .
هدف این مرکز، تقویت زیرساختهای آموزشی و کارآفرینی در حوزه ارزش آفرینی محتوا و کمک به راه اندازی مرکز توسعه ی خدمات مبتنی برمحتوا، همراه با بستر تجاری بالفعل برای آنان است . در این راستا و باتوجه به موارد یاد شده"شتاب دهنده تاب تک" بعنوان یک ساختار هدفمند، متمرکز و با تأکید بر پرورش کارآفرینان مولد و با هدف بسترسازی مناسب برای ایجاد و توسعه محتواهای ارزشمند در فضای بهبود یافته و با بهره گیری از فناوری های نوین، در نظر دارد جهت افزایش ضریب بهره برداری از فرصتها و ظرفیت های موجود و تولید ثروت از این مسیر اقدامات قابل توجهی را صورت دهد.