خدمات پزشکی از راه دور، نوبت دهی آنلاین

خدمات پزشکی از راه دور (تله مدیسین)، ایجاد سامانه اینترنتی با عنوان «همراه سلامت» در جهت ارائه خدمات طب پیشگیری، پرونده شخصی هوشمند سلامت (IPHE)، بررسی تداخلات دارویی و هشدارهای پزشکی از راه دور

مشاوره از راه دور  سایر خدمات پزشکی از راه دور مانند استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای هوشمند متصل به مرکز