طراح و مخترع سیستم کشت عمودی پاکتی با قابلیت ایجاد سطوح و احجام گیاهی ( دارای ثبت اختراع ۸۷۰۱۱ )
طراحی و اجرای انواع سیستم های کشت عمودی ( Vertical planting system )، دیوار سبز ( Green wall )، المانهای گیاهی.