تولید و پرورش دیوار سبز

نورپردازی

(تلفیق عناصر طبیعی مانند تنه درختان با شیوه های مختلف نورپردازی برای کاربردی خاص و زیبایی فضای سبز شما)

طراحی و ساخت انواع آفتاب مصنوعی

سیستم هوشمند پرورش گیاه