شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا

شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا یک شرکت در شهر شیراز می باشد

– تولید پروتئین ها و پپتیدها با مصارف صنعتی⸲ دارویی و آزمایشگاهی از طریق نوآوری.
– بومی سازی فناوری تولید پروتئین ها و پپتیدهای خاص در غالب همکاری های علمی ملی و بین المللی.
– انتقال فناوری تولید به شرکت های مطرح داخلی.
– خدمات مشاوره ای – آموزشی درحوزه علوم پروتئینی و پپتیدی.