طراحی و ساخت انواع راکتورهای شیمیایی

ساخت و فروش مواد شیمیایی

خرید و فروش انواع مواد  تجهیزات

پروژه های زیست محیطی

طراحی و ساخت اتوکلاوهای آزمایشگاهی