شرکت شتابدهنده پژوهشی فناوری های پیشرفته شیمیایی پترو مهر در سال نود و چهار و با حمایت بزرگان و نخبگان دانش شیمی و با همکاری شتاب دهنده شرکت های فناورانه ی «نکو» تاسیس گردید. این شرکت دارنده حق امتیاز بسیاری از فناوری های راهبردی مانند متانول به بنزین می باشد.