شرکت کاوشگران زمین فیزیک زاگرس

شرکت کاوشگران زمین فیزیک زاگرس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

طراحی  ساخت دستگاه های حفاری اکتشافی

طراحی و ساخت قطعات دستگاه های حفاری چاه های نفت و گاز

انجام مطالعات اکتشافی نفت، گاز و معدن با استفاده از روش های ژئو فیزیکی

ارائه خدمات مهندسی ژئو فیزیک  و ارائه طرح های تحقیقاتی در زمینه بهسازی خاک، بتن و سایر مصالح ساختمانی

وجه به نمایندگی کمپانی عظیم LYC و RCB