اپلیکیشن حاضر کاری از مرکز رشد فناوری دانشگاه جهرم می باشد. کارتل دسترسی سریع به صدها نیروی متخصص و تحت نظارت را فراهم می آورد. کارتل فقط نقش واسط بین کاربر متقاضی و نیروهای متخصص را فراهم می آورد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای کار ندارد.