مزیت شرکت شایان طرح نسبت به رقبا در این زمینه این است که کلیه تجهیزات سیستم های فیلتراسیون و تجهیزات جانبی آن در کارگاه مجهز شایان طرح توسط پرسنل ماهر این شرکت و تحت نظارت این مجموعه ساخته می شود که حساسیت کارکرد این دستگاهها را به خوبی درک می کنند. همچنین با توجه به تجربه و دانش فنی کارشناسان زبده ما، راه حل های نوآورانه و به روز نیز در جت ارتقاء تجهیزات فیلتراسیون کارخانجات ارائه می گردد. میزان موفقیت این شرکت را می توان بسته به رضایت مشتری ها ارزیابی کرد. تعداد کارکنان این شرکت عبارتند از 50 نفر پرسنل مهندسی پروژه در دفتر مرکزی و 150نفر کارگر در کارگاه های ساخت و نصب می باشد.