توانمندی ها

الف: ساخت

1- ساخت لاینر واحد های GE-F5

2- ساخت ترانزیشن پیس واحد های  GE-F5

3- ساخت سوخت پاش های گازی واحدهای GE-F5

4- ساخت پدستال واحد های GE-F5

5- ساخت ساپورت رینگ واحد های GE-F5

6- ساخت سیل های روغن

7- ساخت سیل شانه ای واحد های GE-F5

ب: بازسازی

1- بازسازی انواع لاینرهای توربین گازی

2- بازسازی انواع ترانزیشن پیس های واحدهای گازی

3- بازسازی نازل های واحدهای گازی

4- پوشش دهی انواع قطعات داغ  واحد های نیروگاهی به روش APS