طراحی و ساخت رله های حفاظتی و سیستم های اتوماسیون کنترل ایستگاه های برق فشار قوی و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی