مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر یزد می باشد

نخستین مرکز نوآوری تخصصی نساجی و صنایع وابسته در استان یزد راه اندازی خواهد شد و هدف از تاسیس آن، بسترسازی برای کاربردی کردن نوآوری و فناوری در صنعت نساجی و شناسایی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه کاربردی است.