گشتین کسب و کاری بر مبنای پلتفرم است به این صورت كه مراکز تفریحی، ورزشى و گردشگری میتوانند صفحه اختصاصی  ایجاد کند و یک لینک اختصاصی برای مجموعه در نظر گرفته میشود و مجموعه میتواند از طریق آن تبلیغ کند و بلیط خود را منتشر کند. فرایند انتشار بلیط توسط اپلیکیشن " گشتین فروشگاه من " امکان پذیر است.

در واقع ما مسیر ایجاد فروشگاه مراکز تفریحی، ورزشى و گردشگری را تسهیل میکنم و مسیر آنلاین شدنشان را میّسر میکنیم.

اکوکمپ گردشگری عشایری گینگ جای

اکوکمپ گردشگری عشایری گینگ جای

  • تکمیل اکوکمپ گردشگری عشایری گینگ جای استان گلستان مراوه تپه که محل زندگی بیش از۲۰۰۰ ...
آوایار

آوایار

  • راهنمای گردشگری صوتی
۱۱۲۵

۱۱۲۵

  • سایت مشاوره، آموزش و پژوهش گردشگری