تخفیف بازان

تخفیف بازان یک بستر فروشگاهی است که به واسطه آن دادو ستدهای تجاری توسط خدمات دهنده گان با فروش کوپن در ازاء خدمات یا کالا یا تجربیات خاصی صورت می ...

رضا ناظمی زاده

رضا ناظمی زاده

  • بنیان گذار
آرش فرهمندی

آرش فرهمندی

  • هم بنیان گذار
ردکالا

ردکالا

  • برترین فروشگاه حراجی آنلاین کشور
شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

  • بستر معرفی مجموعه ای از افراد و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مرتبط با حوزه کشاورزی در ...