آکادمی پویانش

دغدغه آموزش و یادگیری برای همه جوانان کشور امری مهم است.عدم وجود سایتی جامع که بتواند نیازهای افراد متقاضی یادگیری و بازارکار را برطرف کند از معضلات اصلی جوانان ماست.این ...

الو استاد

الو استاد

  • سامانه تدریس، فیلم آموزشی، تدریس خصوصی معلم خصوصی
کلاسند

کلاسند

  • سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت ۲۴
جزوه ننویس

جزوه ننویس

  • اپلیکیشن دستیار آموزشی