آموزش کشت بافت گیاهی

مشاوره و تهیه پروتکل‌های ریزازدیادی و تولید متابولیت‌های ثانویه دارویی

القاء جوانه‌های نابجا و جنین‌زایی سوماتیکی. تولید انبوه گیاه و نیز سالم بودن گیاهان حاصل، دو مزیت مهم ریزازدیادی هستند. در حقیقت، از نظر تولید گیاه در واحد زمان، هیچ روش تکثیر کلاسیک قابل رقابت با ریزازدیادی نیست و به‌همین علت است که امروزه پایه و اساس بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان است.
شرکت دانشگاهی کشت بافت گیاهی آسیا، بر اساس تخصص و تجربه و در جهت آموزش صحیح کشت بافت گیاهی به کلیه علاقه مندان در کشور تاسیس شده است و اهم فعالیت‌های این شرکت عبارتند از:
• برگزاری دوره های تئوری و عملی کشت بافت گیاهی
• مشاوره و تهیه پروتکل های ریزازدیادی
• طراحی و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی و تولیدی کشت بافت گیاهی
• برگزاری دوره‌های تخصصی ریزازدیادی (مثل ریزازدیادی بنفشه افریقایی)
• برگزاری دوره‌های تخصصی تولید متابولیت های ثانویه دارویی از طریق کشت سوسپانسیون سلولی و کشت ریشه‌های مویین
• برگزاری دوره‌های تخصصی تولید گیاهان هاپلویید از طریق کشت بساک و کشت میکروسپور
• تولید بنفشه افریقایی از طریق کشت بافت