شرکت شکوفا خلاق کارو تولید کننده انواع کیت های آموزشی هواپیمای مدل و همچنین برگزار کننده کارگاه های آموزشی ساخت و پرواز  در آموزشگاه ها،مراکز آموزشی و مدارس کل کشور می باشد