فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای - حوزه فناوری اطلاعات