گروه مهندسی شرکت دیده‌بان توسعه پایدار (ZimaSciences) در سال ١٣٩٣ تاسیس گردید. این شرکت تحت حمایت پارک علم و فناوری استان یزد قرار دارد. اهداف اصلی این گروه پیشرفت علمی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات نوین در علوم محیطی و حرکت در راستای بهبود محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. فعالیت های شرکت را می‌توان در دسته های ذیل معرفی نمود.

تهیه بانک های اطلاعاتی در حیطه علوم محیطی
اجرای طرح های کاداستر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
جمع آوری اطلاعات توصیفی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
مدیریت پارسل های کشاورزی و منابع طبیعی
تهیه و توسعه بانک های اطلاعاتی پایش، پیش بینی و مدیریت خشکسالی
توسعه سیستم های پایش و پیش بینی سیلاب
هوشمندسازی در علوم محیطی