فناوری اطلاعات و ارتباطات کیمیاافزار

فناوری اطلاعات و ارتباطات کیمیاافزار یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت کیمیاافزار با تعداد 20نفر پرسنل مجرب و فنی خود در حال انجام خدمات نرم افزار ساماندهی بایگانی در شهرداری ها و پشتیبانی مربوط به آن می باشد. همچنین شرکت به خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مشغول می باشد.