مرکز توسعه فناوری های پویا نمایی اقبال یزد

مرکز توسعه فناوری های پویا نمایی اقبال یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت فرافر که درسال 1396 به صورت سهامی خاص تاسیس گردیده هم اکنون از جمله شرکتهای درحال فعالیت مستقر در پارک علم وفناوری اقبال می باشد. ساختاری مدیریتی این مرکز همواره در تلاش است که به صورت پویا ونظامند در زمینه تولید توسعه و اموزش هنر پویا نمایی به فعایت بپردازد .این مرکز با اتکا به دانش وتجربه متخصصین استان درراستای تحقق تجاری سازی انیمیشن گام برمیدارد .این مجموعه با استفاده از تجهیزات رایانه ای پیشرفت و امکانات آموزشی خود در زمینه تولید فیلمهای پویا نمایی با موضوعات اموزشی تبلیغاتی فرهنگی و صنعتی فعالیت و به صورت مستقیم وغیر مستقیم اشتغال زایی می کند.