پژوهش و فناوری
منابع آب و محیط زیست
هیدروژئوشیمی، هیدروژئولوژی

پایلوت فناوری
فرآوری فیزیکی مواد معدنی غیرفلزی
فرآوری میکرونی و ساب میکرونی ماده معدنی هونتیت (کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم -گل سفید) باکاربرد مکمل صنایع رنگ پلاستیک، تأخیر در اشتعال مواد پلیمری و مواد آرایشی